Ostatni numer:
UG n.62

Dla autorów

1. Język publikacji (artykuł, recenzja, nota o książce, nota dyskusyjna): polski lub angielski; w uzasadnionych wypadkach Redakcja może zgodzić się na inny język.

Autorzy proponowanych publikacji zadbają o to, by ich teksty były pod względem językowo-gramatycznym poprawne i staranne, a wymaganie to w szczególny sposób odnosi się do tekstów obcojęzycznych, których jakość językowo-gramatyczną powinna skontrolować – przed oddaniem do Redakcji – osoba kompetentna. Redakcja nie zapewnia wszechstronnej adiustacji tekstów w innych językach niż polski.

2. Publikacje w języku angielskim: obowiązują zasady

3. Objętość publikacji:

 • artykuł – maksimum 1 arkusz wydawniczy (40 tysięcy znaków ze spacjami), minimum 1/2 arkusza wydawniczego;
 • recenzja książki – maksimum 1/2 arkusza wydawniczego;
 • nota dyskusyjna: maksimum 1/4 arkusza wydawniczego;
 • nota o książce – maksimum 1/8 arkusza wydawniczego;
 • wyjątkowo Redakcja może odstąpić od minimalnej i maksymalnej liczby stron.

4. Artykuł w języku polskim (i innym niż angielski): musi posiadać tłumaczenie tytułu na język angielski, umieszczone pod tytułem oryginalnym.

5. Słowa kluczowe i abstrakt (w języku polskim i angielskim), które opracowujemy wyłącznie do artykułu: umieszczamy bezpośrednio po części z tytułem.
                              
6. Bibliografia: umieszczamy na końcu artykułu; obowiązuje zasada alfabetycznego układu kolejnych pozycji: najpierw nazwisko, następnie inicjał imienia (uwaga: w adresach bibliograficznych książek umieszczonych w bibliografii – inaczej niż w przypisach – podajemy też nazwę wydawnictwa).

7. Biogram autora: maksymalnie 1200 znaków ze spacjami, umieszczamy po bibliografii.

8. Procesor tekstu:  Microsoft Word: krój fontu/czcionki: Times New Roman; wielkość fontu/czcionki: w korpusie artykułu – „12”, w przypisach – „10”; interlinia: w korpusie – „1,5”, w przypisach – „1”; marginesy: wszystkie po 2,5 cm

9. Cytaty: zarówno polskie, jak i obcojęzyczne zapisujemy prosto (bez kursywy) między cudzysłowami.

10. Opuszczenia w cytatach zaznaczamy symbolem: […]

11. Tytuły czasopism: piszemy prosto i między cudzysłowami.

12. Śródtytuły: wskazane jest, by w proponowanych artykułach i dłuższych recenzjach umieszczać śródtytuły, które umieszczamy centrycznie.

13. Kursywą – bez cudzysłów – zapisujemy:

 • wszystkie oryginalne tytuły (książek, rozdziałów, dokumentów, obrazów, spektakli, filmów, utworów muzycznych itp.), z wyjątkiem tytułów czasopism;
 • pojedyncze słowa i krótkie frazy obcojęzyczne.

14. Wyróżnienia wyrazów lub krótkich fraz zaznaczamy poprzez ich podkreślenie.

15. Skróty w publikacjach polskich: stosujemy skróty polskie, np.:

 • s. (strona),
 • dz. cyt. (dzieło cytowane),
 • art. cyt. (artykuł cytowany),
 • tenże lub – gdy autorka to kobieta – taż albo taże,
 • tamże,
 • zob. (zobacz),
 • por. (porównaj),
 • red. (redakcja),
 • t. (tom) – numer kolejnego tomu książki – cyfra rzymska; numer kolejnego roku ukazywania się czasopisma – cyfra arabska,
 • cyt. za. (cytowane za),
 • przeł. (przełożyła/przełożył).

16. SKRÓTY W PUBLIKACJACH ANGIELSKICH: STOSUJEMY SKRÓTY ANGIELSKIE I/LUB ŁACIŃSKIE (ZOB. PRZYKŁADY W PUNKCIE 17).

17. ADRESY BIBLIOGRAFICZNE W PRZYPISACH PUBLIKACJI (W JĘZYKU POLSKIM I JĘZYKU ANGIELSKIM), UMIESZCZANYCH NA DOLE BIEŻĄCEJ STRONY – JAK W PODANYCH NIŻEJ PRZYKŁADACH:

17.1. Książki:

– w publikacji w języku polskim:

J. Tischner, Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1993, s. 80–81.
M. E. Anttila, Luther's Theology of Music, Berlin–Boston 2013, s. 45.

– w publikacji w języku angielskim:

J. Tischner, Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1993, p. 80–81.
M. E. Anttila, Luther's Theology of Music, Berlin–Boston 2013, p. 45.

17.2. Książki tłumaczone z innego języka:

– w publikacji w języku polskim:

M. Maffesoli, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, przeł. M. Bucholc, Warszawa 2008, s. 35.
J. Lippius, Synopsis of New Music, przeł. B. V. Rivera, Colorado Springs 1977, s. 40–45.

– w publikacji w języku angielskim:

M. Maffesoli, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, transl. M. Bucholc, Warszawa 2008, p. 35.
J. Lippius, Synopsis of New Music, transl. B. V. Rivera, Colorado Springs 1977, p. 40–45.

17.3. Książki będące częścią serii wydawniczych:

– w publikacji w języku polskim:

W. Tatarkiewicz, Filozofia XIX wieku i współczesna, w: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. III,  Warszawa 1998, s. 45–48.

– w publikacji w języku angielskim:

W. Tatarkiewicz, Filozofia XIX wieku i współczesna, in: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Vol. III, Warszawa 1998, p. 45–48.

17.4 Rozdziały/artykuły w książkach pod redakcją:

– w publikacji w języku polskim:

H.-J. Schulze, Bach at the Turn of the Twenty-First Century, w: A. Leahy, Y. Tomita (red.), Bach Studies From Dublin: Selected Papers Presented at the Ninth Biennial Conference on Baroque Music, Held at Trinity College Dublin from 12th to 16th July 2000, Dublin 2004, s. 24.

– w publikacji w języku angielskim:

H.-J. Schulze, Bach at the Turn of the Twenty-First Century, w: A. Leahy, Y. Tomita (ed.), Bach Studies From Dublin: Selected Papers Presented at the Ninth Biennial Conference on Baroque Music, Held at Trinity College Dublin from 12th to 16th July 2000, Dublin 2004, p. 248.

17.5 Artykuły w czasopismach:

– w publikacji w języku polskim

A. Halavais, D. Lackaff, An Analysis of Topical Coverage of Wikipedia, „Journal of Computer-Mediated Communication” 2008, t. 13, nr 2, s. 432.
M. Peterson, Czy można sensownie mówić o Bogu?, przeł. M. Klimowicz, „Znak” 1995, t. 47, nr 12, s. 41.
t. 13 – ang. volumen – rok ukazywania się
nr – numer w konkretnym roku

– w publikacji w języku angielskim:

A. Halavais, D. Lackaff, An Analysis of Topical Coverage of Wikipedia, „Journal of Computer-Mediated Communication” 2008, Vol. 13, No. 2, s. 432.
M. Peterson, Czy można sensownie mówić o Bogu?, transl. M. Klimowicz, „Znak” 1995, Vol. 47, No. 12, s. 41.

17.5. Hasła/artykuły w encyklopediach i słownikach pod redakcją traktujemy jak rozdziały/artykuły w książkach pod redakcją:

– w publikacji w języku polskim:

K. Wojciechowska, Amos, w: T. Gadacz, B. Milerski (red.), Religia. Encyklopedia PWN, t. I, Warszawa, s. 195.
W. Grundmann., Δε, δέονἐστί, w: G. Kittel, G. Friedrich (red.), Theological Dictionary of the New Testament, przeł. G. W. Bromiley, t. II, Grand Rapids 1995, s. 22.

– w publikacji w języku angielskim:

K. Wojciechowska, Amos, in: T. Gadacz, B. Milerski (red.), Religia. Encyklopedia PWN, Vol. I, Warszawa, p. 195.
W. Grundmann., Δε, δέονἐστί, in: G. Kittel, G. Friedrich (ed.), Theological Dictionary of the New Testament, transl. G. W. Bromiley, Vol. II, Grand Rapids 1995, p. 22.

17.6. Publikacje ukazujące się w Internecie, które są tożsame z wydaniami papierowymi, a z których korzysta autor publikacji, adresujemy w tradycyjny sposób – z dodaniem pełnego adresu internetowego:

– w publikacji w języku polskim:

A. Keen, The Cult of the Amateur: How Today’s Internet Is Killing our Culture, New York 2007, s. 134, https://filmadapter.files.wordpress.com/2014/10/andrew_keen_the_cult_of_the_amateur_how_todaysbookfi-org.pdf (dostęp: 15.IX.2017).

– w publikacji w języku angielskim:

A. Keen, The Cult of the Amateur: How Today’s Internet Is Killing our Culture, New York 2007, p. 134, https://filmadapter.files.wordpress.com/2014/10/andrew_keen_the_cult_of_the_amateur_how_todaysbookfi-org.pdf (accessed 15 September 2017).

17.7. Publikacje w Internecie inne niż w 17.6:

– publikacje w języku polskim:

Benedykt XVI, Nowe technologie, nowe relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dialogu i przyjaźni. Orędzie na XLIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu,http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/massmedia2009_24012009.html (dostęp: 15.IX.2017).
                                                            
M. Adamus, Ekonomia altruizmu – o racjonalności zachowań prospołecznych, „Diametros” 2018, nr 57, s. 11–18, http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/download/1233/900 (dostęp: 15.IX.2017).

– publikacje w języku angielskim:

Benedykt XVI, Nowe technologie, nowe relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dialogu i przyjaźni. Orędzie na XLIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazuhttp://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/massmedia2009_24012009.html (accessed 15 September 2017).
                                                            
M. Adamus, Ekonomia altruizmu – o racjonalności zachowań prospołecznych, „Diametros” 2018, No. 57, p. 11–18, http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/download/1233/900 (accessed 15 September 2017).

ADRESY BIBLIOGRAFICZNE KSIĄŻEK W BIBLIOGRAFII: nazwisko, inicjał imienia, tytuł książki, nazwa wydawnictwa, miejsce i data wydania, np.:

Maffesoli M., Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, przeł. M. Bucholc, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Tischner J., Nieszczęsny dar wolności, Wydawnictwo Znak, Kraków 1993.

 ADRESY BIBLIOGRAFICZNE ROZDZIAŁÓW/ARTYKUŁÓW/RECENZJI/NOT W BIBLIOGRAFII: podajemy numery stron, na których występuje cały konkretny rozdział/artykuł/recenzja/nota, np.:

– publikacje w języku polskim:
Adamus M., Ekonomia altruizmu – o racjonalności zachowań prospołecznych, „Diametros” 2018, nr 57, s. 1–22, http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/download/1233/900 (dostęp: 14.11.2018).
Grundmann W., Δε, δέονἐστί, w: G. Kittel, G. Friedrich (red.), Theological Dictionary of the New Testament, transl. G. W. Bromiley, t. II, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids 1995, s. 21–25.

– publikacje w języku angielskim:
Adamus M., Ekonomia altruizmu – o racjonalności zachowań prospołecznych, „Diametros” 2018, No. 57, p. 1–22, http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/download/1233/900 (dostęp: 14.11.2018).
Grundmann W., Δε, δέονἐστί, in: G. Kittel, G. Friedrich (ed.), Theological Dictionary of the New Testament, transl. G. W. Bromiley, vol. II, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids 1995, p. 21–25.