Ostatni numer:
UG n.62

Zasady recenzowania

l. Każdy publikowany tekst co do zasady jest poddawany procedurom recenzowania.
2. Skierowanie tekstu do recenzji oznacza, że ocena danej publikacji będzie wykonana na piśmie, przez co najmniej jednego eksperta z dziedziny właściwej dla treści publikacji, a jednocześnie nie będącego członkiem kolegium redakcyjnego
3. Recenzje odbywają się w podwójnym systemie anonimowym (double blind review) polegającym na braku wiedzy o danych osobowych Autora ze strony Recenzenta. Podobnie nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Do publicznej wiadomości podaje się jedynie zbiorczą listę recenzentów danego numeru Półrocznika.
4. Recenzent zobowiązany jest do podpisania deklaracji o nie występowaniu konfliktu interesów (np. relacji rodzinnych, osobistych, podległości służbowej, pracy lub współpracy naukowej, itp.)
5. Recenzja musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. W przypadku braku jednoznacznie pozytywnej oceny tekstu przez Recenzenta kolegium redakcyjne powołuje drugiego Recenzenta, reprezentującego dyscyplinę właściwą dla treści nadesłanej publikacji.
7. Dla zachowania zasady porównywalności oceny Recenzent oprócz oceny tekstu wypełnia ankietę z pytaniami odnoszące się m.in. do spełniania lub nie spełniania przez daną publikację wymogów oczekiwanych od tekstów naukowych.
8. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji publikacja jest kwalifikowana do druku, o ile spełnia warunki formalne (zob. zakładkę informacje dla Autorów) i zostanie przyjęta przez Kolegium Redakcyjne.
9. W przypadku znaczących uwag ze strony Recenzenta publikacja może zostać skierowana przez Kolegium Redakcyjne do poprawy lub uzupełnienia.